ข่าวประชาสัมพันธ
 
ประกาศรายวิชาเลือกเสรี สามรถตรวจสอบได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี
ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเสรี
ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2553
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 036-422473

 

  เอกสารการศึกษา / ดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่ 2557-2558
  คู่มือการกรอกเกรดในระบบบริการการศึกษา
   
   

 

  ข้อมูลทั่วไป
 
   

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี/สถาบัน
หน่วยงานอื่นๆ

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
036-422473