เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับหน้าจอขนาด 800x600, text size = medium
กองพัฒนาอาคารสถานที่และพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3642 2607-9 ต่อ 117, 03642 7500 โทรสาร 0 3642 2500
Email : rajabhat@rits.ac.th

ผู้ควบคุมเว็บ : supakam_26@yahoo.com