ภาระหน้าที่และบุคลากร
ส่วนงานธุรการ
ส่วนงานจัดหา
ส่วนงานควบคุมและจำหน่าย
 :: ภารกิจงานกองอาคารสถานที่และพัสดุ
แบ่งออกเป็นส่วนงานได้ 3 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานธุรการ
2. ส่วนงานจัดหา
3. ส่วนงานควบคุมและจำหน่วย
 
ย้อนกลับ

 :: ภารกิจความรับผิดชอบส่วนงานธุรการ
1. งานรับ ส่ง หนังสือราชการภายใน - ภายนอก และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. งานพิมพ์หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอพิจารณาลงนาม
3. งานจัดเก็บเอกสารและจัดแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ด้วยระบบ IT
4. งานทำลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. งานเตรียมเอกสาร และเผยแพร่ข่าวประกาศสอบราคา ประกวดราคา
6. งานจัดทำหลักฐานการปิดประกาศ - ปลดประกาศประกวดราคา
7. งานควบคุมและจัดทำรายงานการใช้โทรศัพท์ภายนอก
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบโดย ===> คุณพัชรี ชุ่มชาติ
ย้อนกลับ

 :: ภารกิจความรับผิดชอบส่วนงานจัดหา
1. งานวางแผนและเตรียมแผนการจัดหาพัสดุ
2. ดำเนินการจัดหา ตามระเบียบฯ ได้แก่
* การจัดทำเอง * การซื้อ * การจ้าง
* การจ้างที่ปรึกษา * การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
  * การแลกเปลี่ยน * การเช่า
โดยวิธี
e-Shopping ===> วิธีตกลงราคา
e-Auction     ===> วิธีสอบราคา
e-tendering  ===> วิธีประกวดราคา   วิธีพิเศษ    วิธีกรณีพิเศษ
3. งานจัดทำสัญญา และหลักประกัน
4. งานบริหารสัญญา และหนังสือข้อตกลง
5. งานตรวจและรับมอบงาน
6. งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายวัสดุ
7. งานคำนวณค่า K
8. งานลงโทษผู้ทิ้งงาน
9. งานรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
10. งานบันทึกข้อมูลตามระบบ GFMIS
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นการอบรมงานพัสดุ
 
รับผิดชอบงานโดย ===> คุณสุกัญญา มากมี  
   
ย้อนกลับ

 :: ภารกิจความรับผิดชอบส่วนงานควบคุมและจำหน่าย
1. งานลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ - อาคาร - ที่ดิน) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. งานเขียนหมายเลขและลงรหัสประจำตัวครุภัณฑ์
3. งานรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ - อาคาร)
4. งานจำหน่ายครุภัณฑ์ - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
5. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบงานโดย ===> คุณดุสิตา คชกูล

 ::
 
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับหน้าจอขนาด 800x600, text size = medium
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3642 2607-9 ต่อ 223 ,224 03642 7499 โทรสาร 0 3642 2610
Email : rajabhat@rits.ac.th

ผู้ควบคุมเว็บ : supakam@hotmail.com